Psychologické poradenstvo rodičom

Prebieha individuálne so psychológom venujúcim sa oblasti výchovy a špecificky deťom s ADHD, ADD a poruchami správania. Počet aj intenzita stretnutí je závislá od témy a potreby rodiča. Obvykle sa venujeme témam: ako podporiť sebavedomie a zdravý vývoj dieťaťa; ako pestovať vzťah k nemu; ako rozumne nastavovať pravidlá a hranice; atmosféra a vzťahy v rodine a ich vplyv na vývin dieťaťa; súhra rodičov vo výchove a celkové psychické prežívanie rodiča/ov; aktivity dieťaťa + časový harmonogram činností; situácia v škole a ako jej pomôcť; súrodenecké vzťahy a iným podľa vašej potreby. Poradenstvo berieme vždy ako individuálne hľadanie čo najlepšieho výchovného štýlu pre vás a vaše dieťa, kde rodič je odborník na svoje dieťa a situáciu doma a psychológ zasa na určité vzťahové, komunikačné a vývinové zákonitosti a súvislosti. V dialógu spolu hľadáme podnety, ktoré potom môžete uplatňovať doma a tým z vašej strany prispievať k zmene. Zmenu totiž nie je schopné spraviť dieťa samo, musí byť iniciovaná dospelým a dieťa na to dokáže dobre reagovať.

Individuálna práca s dieťaťom – je potrebná v prípade, ak je dieťa dlhodobejšie v zlom duševnom rozpoložení, trápi sa kvôli svojim problémom alebo ak si samo pýta pomoc. Ak nie, lepšie sa nám osvedčila práca s rodičom, prípadne spoločné stretnutia rodič – dieťa. Tie bývajú zamerané na hľadanie lepšieho vzájomného porozumenia a komunikácie. Stretnutia len s dieťaťom sú venované hlavne jeho duševnej podpore, prostriedky sú volené primerane záujmom a veku (hra, arte- a muzikoterapeutické techniky, rozhovor, a pod.). U starších detí (cca od 13 rokov) je už väčšia šanca vedomého usmerňovania svojho správania, preto je s nimi lepšie možná aj individuálna práca smerujúca nielen k stabilizácii a podpore, ale aj k zmene.